Platný ubytovací řád od 1.dubna 2017

1.Provozovatel penzionu Chata Vyhlídka je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří se prokáží platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo případně jiným dokladem totožnosti s fotografií, příslušnému pracovníku pro ubytování. Host po zapsání do ubytovací knihy obdrží klíč od příslušného pokoje. Ztráta klíče je zpoplatněna částkou 500,-Kč.

2.Za ubytování a případné další poskytnuté služby, je host povinen zaplatit ceny v soulady s platným ceníkem.

3.Všechny prostory penzionu Chata Vyhlídka jsou nekuřácké a je přísný zákaz kouření v celé budově na pokojích a to i z oken pokojů. Porušení tohoto zákazu je pod pokutou 3 000,-Kč.

4.Ve vyjímečných případech může penzion Chata Vyhlídka nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od sjednané objednávky.

5.Požádá-li host o prodloužení ubytování, může pracovník penzionu nabídnout jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

6.Penzion Chata Vyhlídka odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, kdy věci byly předány pracovníkovi penzionu do úschovy a bylo o této úschově sepsáno potvrzení.Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá bez omezení pouze tehdy, pokud tyto věci byly převzaty pracovníkem penzionu do úschovy, či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka penzionu.

7.Právo na náhradu škody musí být uplatněno v penzionu bez zbytečného odkladu, nejpozději v den ukončení pobytu.Po odjezdu z penzionu nemůžeme tuto stížnost akceptovat.

8.V pokojích nesmí host bez souhlasu pracovníka penzionu přemísťovat vybavení (nábytek), provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě, nebo jiných instalací. Vzniklé škody z takového jednání budou po hostu penzionu požadovány k úhradě.

9.Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít okna (je možné ponechat v poloze ventilace). Dále uzavřít v koupelně na pokoji vodovodní kohoutky, zhasnout světla v pokoji a jeho příslušenství a uzamknout dveře.

10.Z bezpečnostních důvodů, je zakázáno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a prostorách penzionu.

11.Psi a jiná zvířata mohou být v penzionu ubytována jen s vědomím pracovníka penzionu a to za předpokladu, že majitel zvířete prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Cena za ubytování zvířat je smluvní.

12.V době od 22:00 hod. do 07:00 hod. host dodržuje noční klid, to znamená, že neruší ostatní ubytované hosty v hotelu. V případě rušení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy pracovníka penzionu, může být hostovi ukončen pobyt a to bez náhrady.

13.Stížnosti hostů a případné připomínky či návrhy na zlepšení činnosti penzionu přijímá vedení penzionu, nebo je zapsat do knihy, která je umístěna u obsluhy penzionu.

14.V případě, že vznikne škoda na majetku penzionu, hradí host jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil.

15.Způsobená škoda a její vyčíslení bude vypočítána dle druhu škody na majetku. Samotnou škodu se rozumí i finanční náhrada nejen k zakoupení či výměně a opravě, ale i náklady s tím spojené, jako i případnou nemožnost pronájmu poškozeného pokoje a tím ušlého zisku po dobu opravy.

16.Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že jej poruší, má penzion právo od poskytnuté ubytovací služby odstoupit i před uplynutím sjednané doby a to bez jakékoliv náhrady hostovi.